Символізм назви (оповідання «Темні алеї» як стилістична закономірність). Частина 1

Як відомо, будь-який літературний твір має дві сторони: форму і зміст

Як відомо, будь-який літературний твір має дві сторони: форму і зміст. Зміст являє собою те, що традиційно називається авторською концепцією. На думку В.Є. Халізева, це глибинна основа твору, «складова призначення форми як цілого», «остання смислова інстанція». Причому зміст втілюється не в якійсь певній частині твору, а «в сукупності того, що в творі наявний» [Хализев В.Є. Теорія літератури - М .: Вища школа, 2000, с. 154]. Тобто, як відзначав Ю.М. Лотман в роботі «Аналіз поетичного тексту», «ідея не міститься в будь-яких, навіть вдало підібраних цитатах, а виражається у всій художній структурі» [Лотман Ю.М. Аналіз поетичного тексту. - Л., 1972, с. 37.].

Таким чином, для осягнення змісту твору потрібен детальний аналіз його форми. У найзагальніших рисах форму літературного твору складають три сторони:

1) «всі ті поодинокі явища і факти, які позначені за допомогою слів і в своїй сукупності складають світ художнього твору» [Хализев В.Є. Теорія літератури - М .: Вища школа, 2000, с. 156],

2) художня мова,

3) «співвіднесеність і розташування в творі одиниць предметного і словесного рядів» [Хализев В.Є. Теорія літератури - М .: Вища школа, 2000, с. 156], тобто композиція. І кожна з цих трьох сторін може дати уявлення про авторський стиль. Дана глава присвячена аналізу жанрово - композиційних особливостей циклу І.А. Буніна «Темні алеї» як стильових домінант.

Композиція - це «побудова художнього твору, певна система в розташуванні її частин». Це «система сполучення знаків, елементів твори». На думку А.Б. Єсіна, композиція являє собою структуру художньої форми і роль її полягає в тому, щоб «тримати елементи цілого, робити ціле з окремих частин» [Єсін А.Б. Принципи і прийоми аналізу літературного твору. - М .: «Флінта», «Наука», 2003, с. 127].

Крім того, самим співвідношенням і розташуванням образів твору композиція повинна виражати певний художній сенс.

У книзі «Принципи і прийоми аналізу літературного твору» А.Б. Єсін особливу увагу приділяє аналізу так званої «внутрішньої» композиції (сюжету, конфлікту, образної системи). Серед же елементів «зовнішньої» композиції увага звертається автором лише на епіграфи, передмови, прологи. Назва як елемент зовнішньої композиції взагалі випадає з поля зору, що, на наш погляд, помилково. Роль заголовка, назви твору, не можна недооцінювати. Воно не тільки може вказувати на центральне положення героя, утримуючи в собі його ініціали. Назва може бути проблемним, або містити в собі авторську оцінку життя. Розглянемо роль заголовка в циклі «Темні алеї».

Книга названа І.А. Буніним за першим розповіді. Цей твір, служачи якоюсь відправною точкою, «зачином» [Євстаф'єва Н.П. Своєрідність жанрових форм в книзі І.А. Буніна «Темні алеї»: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук. - Харків, 1990, с. 3], як назвала його Н.П. Євстаф'єва, задає тон всьому циклу, позначає тему книги, окреслює коло питань, які будуть підняті в усіх наступних творах. Виходячи з цього, вважаємо за необхідне дати докладний аналіз цієї розповіді.

Автор: І.В. Щербицька

продовження тут .

IRC (Internet Relay Chat)